Årsmöte 2024

möte

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Verksamhetsberättelse 2023 och Bokslut 2023
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 års verksamhet
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Kostnadsersättning till styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2024
 13. Val av ordförande för ett år -      se Valberedningens förslag
 14. Val av styrelseledamöter -          se                    -"-
 15. Val av revisorer och ersättare - se                   -"-
 16. Val av valberedning -                     se                   -"-
 17. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling.
 18. Motioner som kommit styrelsen tillhanda, senast fyra veckor före årsmötet
 19. Avslutning