Årsmöte 2023

möte

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års verksamhet.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande för ett år -      se  Valberedningens förslag
 13. Val av styrelseledamöter -          se                    -"-
 14. Val av revisorer och ersättare - se                   -"-
 15. Val av valberedning -                     se                   -"-
 16. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling.
 17. Motioner som kommit styrelsen tillhanda, senast fyra veckor före årsmötet.
 18. Avslutning