Årsmöte 2022

möte

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års verksamhet
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 12. Val av ordförande för ett år – valberedningens förslag
 13. Val av styrelseledamöter – se valberedningens förslag
 14. Val av revisorer och ersättare – se valberedningens förslag
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling
 17. Motioner som kommit styrelsen tillhanda
 18. Avslutning