Årsmöte 2020

Välkommen till
Senioruniversitetets digitala årsmöte
2020-06-01

Dagordning

  1. Mötet har utlysts stadgeenligt.
  2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret – finner du här.
  3. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret – finner du här
  4. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019
  5. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års verksamhet (se revisionsberättelsen
  6. Medlemsavgift 2021 oförändrad 200 kr/per år
  7. Val av ordförande – se valberedningens förslag
  8. Val av styrelseledamöter – se valberedningens förslag
  9. Val av revisorer och ersättare – se valberedningens förslag
  10. Val av valberedning – se styrelsens förslag

Eventuellt deltagande med synpunkter anmäles i förväg till Britt-Marie Halldén (ordf) på telefon 070 58 09 685 eller via mail brittmarie.hallden@gmail.com. Om inga synpunkter inkommer betraktas punkterna på dagordningen som godkända.