Årsmöte 2021

meeting-1020144__340

Dagordning

 Digitalt årsmöte med Senioruniversitetet Borås 21-03-25

 1. Mötet har utlysts stadgeenligt.
 2. Till ordförande föreslås Britt-Marie Halldén, till sekreterare Jan Magnusson och till justerare Gunnel Bengtsson och Karin Höglund.
 3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret.
 4. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 års verksamhet.
 7. Medlemsavgift oförändrad 2021 200 kr/per år.
 8. Val av ordförande – se valberedningens förslag.
 9. Val av styrelseledamöter – se ovan.
 10. Val av revisorer och ersättare – se ovan.
 11. Val av valberedning – se ovan.
 12. Mötet avslutas.

Undertecknade originaldokument finns på Senioruniversitetets expedition, Alingsåsvägen 6. 

Eventuellt deltagande med synpunkter anmäles i förväg till Britt-Marie Halldén (ordf) på telefon 070 5809685 eller via mail brittmarie.hallden@gmail.com. Om inga synpunkter inkommer betraktas punkterna på dagordningen som godkända.